Diễn đàn chống sét
Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 174: 2006 về chống sét - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn chống sét (https://diendanchongset.giakiem.com.vn)
+-- Diễn đàn: Tin tức (https://diendanchongset.giakiem.com.vn/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: Tin tức 24h (https://diendanchongset.giakiem.com.vn/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Chủ đề: Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 174: 2006 về chống sét (/showthread.php?tid=5)Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 174: 2006 về chống sét - martinpham - 05-06-2020

Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 174: 2006 "Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông (Soát xét lần 1)" được xây dựng trên cơ sở các quy định, hướng dẫn và Khuyến nghị của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI) đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn Ngành về chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông, có tham khảo các tiêu chuẩn và công nghệ chống sét của một số quốc gia trên thế giới.

Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 174: 2006 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (RIPT) biên soạn theo đề nghị của Vụ Khoa học - Công nghệ và được ban hành theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BBCVT ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.
                                                                                                                           theo:VỤ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ